میزبانی وب لینوکس ارزان (خارج ایران)

پلن cheap1

مقدار فضا 200 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 30 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 2 عدد
ادان دامین 2 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن Cheap2

مقدار فضا 200 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 30 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 2 عدد
ادان دامین 2 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن cheap2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 50 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 3 عدد
ادان دامین 3 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن cheap3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند 70 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 4 عدد
ادان دامین 4 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن cheap4

مقدار فضا 5000مگابایت SSD NVME
پهنای باند 100 گیگابایت
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 5 عدد
ادان دامین 5 عدد
سرعت معمولی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه
فقط در سفارش سالیانه

  • 5VKXF کد تخفیف