میزبانی وب لینوکس پربازدید (خارج ایران)

پلن pro1

مقدار فضا 100 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 2 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 2 عدد
ادان دامین 1 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن pro2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 3 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 4 عدد
ادان دامین 2 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن pro3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 5 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 5 عدد
ادان دامین 3 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه

پلن pro 4

مقدار فضا 5000مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت نامحدود
دیتابیس 6 عدد
ساب دومین نامحدود
پارک دامین 6 عدد
ادان دامین 3 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالیانه